วันพฤหัสบดี, มีนาคม 09, 2560

แผนที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านหนองอาบช้าง

ข้อมูลเส้นทางไปศูนย์โอท็อปทอผ้าบ้านหนองอาบช้าง ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่นี่มีผ้าทอย้อมสีธรรมชาติหลายอย่างที่น่าสนใจ โดยเฉพาะงาน ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย 

ได้โบชัว ข้อมูลมาจากกรมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่เค้าเข้ามาทำโครงการ การผลิตผ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ กลุ่มนี้ 

สำนักงานและจุดโชว์ ตั้งอยู่บริเวณเส้นทางทางหลวงเชียงใหม่ไปอำเภอฮอด เส้น 108  ถ้ามาจากเชียงใหม่จะอยู่เลยวัดหนองอาบช้างมาไม่ไกล