วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 12, 2559

ข้อมูลเอกสารยื่นประกอบคำขอใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์

ไปเจอโบชัวร์ที่น่าสนใจของกระทรวงท่องเที่ยวครับจัดทำโดยสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยวกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา. แผ่นโบชัวข้อมูลที่จำเป็นและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอสำหรับคนที่จะยื่นขออนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ทั้งประเภทของใหม่ต่ออายุและกรณีขอใบอนุญาตที่ใช้แทนใบถูกทำลายสูญหายหรือการเปลี่ยนชื่อสกุล

เพราะเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่จะสนใจมาประกอบเป็นอาชีพไกด์หรือมัคคุเทศก์แบบได้รับใบอนุญาตถูกต้องครับ

เอกสารหลักๆ ที่จะต้องใช้ในการยื่นขอใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์สรก 10. พอจะมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุลใบสมรส สำเนาปริญญาบัตร ซื้อหนังสือรับรองการจบการศึกษาระดับปริญญาตรีใบรับรองผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม รวมทั้งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จำนวน 200 บาท

ดูรายละเอียดได้จากภาพในเอกสารเผยแพร่ของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ตามนี้ได้เลยครับ