วันจันทร์, กรกฎาคม 22, 2562

เที่ยวบินสุวรรณภูมิ- ขอนแก่นและขอนแก่นสุวรรณภูมิสายการบินไทยสมายล์​ 2562

ข้อมูลการเดินทางโดยสายการบิน Thai Smile ไปกลับกรุงเทพ- ขอนแก่นและเส้นทางขอนแก่นกรุงเทพฯครับ จะบินระหว่างท่าอากาศยานขอนแก่นและสนามบินสุวรรณภูมิ

เป็นข้อมูลที่ได้จาก เอกสารประชาสัมพันธ์ของท่าอากาศยานขอนแก่นครับ