วันพุธ, พฤศจิกายน 19, 2557

ชื่อภาษาอังกฤษหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำหรับใครที่ต้องทำการบ้าน หรือหาชื่อหน่วยราชากรเป็นภาษาอังกฤษครับ  ก็มารู้จักชื่อ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมต่างๆ  ในสังกัดดังต่อไปนี้ครับ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Ministry of Natural Resources and Environment


กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Department of Groundwater Resources


กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Department of Environment Quality Promotion


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
National Park, Wildlife and Plant Conservation Department


สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP)


กรมควบคุมมลพิษ
Pollution Control Department

กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง
Department of Marine and Coastal Resources


กรมทรัพยากรธรณี
Department of Mineral Resources


องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)


กรมทรัพยากรน้ำ
Department of Water Resources

กรมป่าไม้
Royal Forest Department


องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
The Zoological Park Organization under The Royal Patronage of H.M. The King


องค์การสวนพฤกษศาสตร์
The Botanical Garden Organization


องค์การจัดการน้ำเสีย
Wastewater Management Authority


สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) 
Biodiversity-Based Economy Development Office (PO)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
The Forest Industry Organization