วันอาทิตย์, สิงหาคม 19, 2555

รายละเอียดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ไทย-ลาว บึงกาฬ 2555


โดย มารพิณ
 www.facebook.com/marnpinbook

ได้ข้อมูลการแข่งขันเรือยาวประเพณี ไทย-ลาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13 ประจ ำปี 2555    วันที่  7-9 กันยายน 2555   ที่จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มเติมมาครับ
มีรายละเอียดดังนี้

การแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย-ลาว ครั้งที่ 13 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. การแข่งขันเรือยาวขนาดใหญ่ ประเภททั่วไป 50-55 ฝีพาย
2. การแข่งขันเรือยาวขนาดใหญ่ ภายในจังหวัดบึงกาฬ 50-55 ฝีพาย
3. การแข่งขันเรือยาวขนาดเล็ก ภายในจังหวัดบึงกาฬ 20-25 ฝีพาย

สถานที่ใช้ในการแข่งขันเรือยาวประเพณี ไทย-ลาว ครั้งนี้ ใช้สถานที่แม่น้้าโขง ความยาว
1,200 เมตร แบ่งเป็น 2 ลู่ปล่อย จำนวนเรือที่เชิญเข้าแข่งขัน เรือยาวขนาดใหญ่ ประเภททั่วไป
50-55 ฝีพาย จ้านวน 16 ลำ แบ่งเป็นรางวัลประเภท () 4 รางวัล ประเภท () 4 รางวัล
สนามบึงกาฬ จะเชิญเรือที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเข้าร่วมแข่งขัน เพราะเป็นสนามที่ใช้เก็บ
คะแนนเพื่อเข้าแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ที่สนามแม่น้าเจ้าพระยา สะพานพระราม 8
วันที่ 15-16 ธันวาคม 2555

  ในการเก็บคะแนนของการแข่งขันนั้น มีทั้งหมด 53 สนามทั่ว
ประเทศ จังหวัดบึงกาฬ มีสนามแข่งเรือเก็บคะแนนระดับประเทศอยู่ 3 สนาม 
(1) สนามจังหวัด
บึงกาฬ
(2) สนามเทศบาลต้าบลหอค้า อ้าเภอเมืองบึงกาฬ
(3) สนามเทศบาลต้าบลปากคาด
อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬได้เชิญเรือเข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้


  • รายชื่อเรือเข้าร่วมการแข่งขัน เรือยาวขนาดใหญ่ประเภททั่วไป 50 –55 ฝีพายจ.บึงกาฬ

เรือภาคกลาง
เรือเทพนรสิงห์ 88 เสาไห้ จสระบุรี แชมป์สนามบึงกาฬ 54, รองแชมป์สนามพิจิตร 54
เรือพิจิตนาวา 28/1 .ในเมืองอ.เมือง จ.พิจิตรใช้ฝีพายแชมป์สนามหอค้า 54
เรือชัยโจ หนุ่มเมืองนนท์ เทศบาลนครเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรีใช้ฝีพายแชมป์สนามบึงกาฬ 53
เรือเทพหงส์ทอง จ.นครปฐม แชมป์วัดโคกหม้อ ราชบุรี 55
เรือภาคอีสาน อุดรธานี,สกลนคร,อุบลราชธานีมุกดาหารสุรินทร์,
นครพนม,ศรีสะเกษ,บุรีรัมย์,ขอนแก่น
เรือเทพศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง บ.นาเมือง ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
ตัวแทนเรือจากจ.สกลนคร
เรือนางค้าปิว วัดบ้านวังยาว ต.บุ้งหวาย อ.วารินช้าราบ จ.อุบลราชธานีชนะเลิศ
ประเภท ().บึงกาฬ 547 เรือเทพสุริยะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จ.สุรินทร์ใช้ฝีพายรองแชมป์
.เพชรบุรี 55
เรือสาวสวยคันสูง วัดบ้านคันสูง ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อ้านาจเจริญ ตัวแทนจาก จ.
อ้านาจเจริญ
เรือเจ้าแม่ค้าไหล วัดสระพังทอง ต.หนองแวง อ.กันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ ตัวแทนจาก
.ศรีษะเกษ
รือเขตจังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดหนองคาย
10 เทศบาลบึงกาฬ เทศบาลต้าบลบึงกาฬ ตบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จบึงกาฬ
ตัวแทนจาก จ.บึงกาฬ
11 เรือเอกชัยนาวา เทศบาลต้าบลกวนวัน ตกวนวัน อเมือง จหนองคาย รองชนะเลิศ
อันดับ 3 (สนามบึงกาฬ 54
12 เรือเทพบุตรหงส์ทอง เทศบาลต้าบลหาดค้า ตหาดค้า อเมือง จหนองคาย ตัวแทนจาก
.หนองคาย
13 เรือเจ้าแม่กระดิ่งทอง วัดป่าหลวง ต.ในเมือง อเมือง จหนองคาย ใช้ฝีพายรองแชมป์ ()
สนามบึงกาฬ 54
14 เรือเจ้าแม่บัวลอย เทศบาลต้าบลโพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
ตัวแทนจาก จ.หนองคาย
  • รายชื่อเรือเข้าร่วมการแข่งขัน เรือยาวขนาดใหญ่ประเภททั่วไป 50 –55 ฝีพาย จ.บึงกาฬ


เรือภาคตะวันออก
15 เรือยุทธการนาวา หน่วยบัญชาการสงครามทางเรือ อสัตหีบ จชลบุรีแชมป์วัดท่าหลวง
.พิจิตร 54, รองแชมป์สนามบึงกาฬ 54
เรือจาก สปป.ลาว
16 เรือเจ้าพ่อค้าแดง บ้านกล้วย เมืองปากชัน แขวง บลิค้าไซ สปป.ลาว ตัวแทนจากประเทศลาว
17 เรือชาวหนุ่มแขวง แขวงบลิค้าไซ ตัวแทนจากประเทศลาว
  • เรือยาวใหญ่ภายในจังหวัดบึงกาฬ 50 – 55 ฝีพาย

เรือพระยาค้าแสน วัดใต้ ตบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จบึงกาฬ รองแชมป์สนามบึงกาฬ 54
เรือเจ้าพ่อจงใจหาญ บ้านนาโนน ตบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
รองแชมป์สนามบึงกาฬ 54
เรือ ว.เพชรนารินทร์ วัดเหนือ ตวิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ รองแชมป์สนามบึงกาฬ 54
เรือศรพราช วัดกลาง ตบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จหนองคาย
เรือหนุ่มบึงกาฬ บ้านเหล่าหลวง ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
เรือพรพระใส บ้านหอค้า ต.หอค้า อ.บึงกาฬ จบึงกาฬ
เรือตะเวนนาวา ตชด.244 .เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
  • เรือยาวเล็กประเภทภายในจังหวัดบึงกาฬ 20 - 25 ฝีพาย

เรือเทพบุตรหอค้า บ้านหอค้า ตหอค้า อ.เมืองบึงกาฬ จบึงกาฬ
รองแชมป์สนามบึงกาฬ 54
เรือเพชรณรงค์ บ.ชัยพร หมู่ .ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จบึงกาฬ
รองแชมป์สนามบึงกาฬ 54
เรือเทพโชติรส บ้านบึงสวรรค์ ตบึงกาฬ อบึงกาฬ จบึงกาฬ
เรือประทีปนาวา บ้านไคสี ตไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จบึงกาฬ
เรือนางพญาหงส์ฟ้า วัดสว่างคงคาราม บ.โนนศิลา ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บก.
เรือขุนหาร98 บ้านนาโนน ตบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จบึงกาฬ
เรือขนุนทอง วัดศรีโสภณธรรมทาน (วัดใต้บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

8 เรือเทพณรงค์ วัดป่าวิมุตาราม บ้านโนนสว่าง อ. บึงโขงหลง จ. บึงกาฬ
รองแชมป์สนามบึงกาฬ 54
9 เรือพรโสภณ บ้านนาค้า ต.โคกก่อง อ.บึงกาฬ จ. บึงกาฬ
10 เรือเทพเรืองฤทธิ์ อบต.น้้าจั้น อ. เซกา จ. บึงกาฬ
11 เรือนิโคนาวา วัดนิโคธาราม บ.หาดแฮ่ ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
12 เรือตะเวนนาวา ตชด.244 . บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
13 เรือเทพธิดาดอย วัดจันทร์เดชราษฎร์บ้ารุง บ.บุ้งคล้าทุ้ง อ.บุ้งคล้า จ.บึงกาฬ
14 เรือเทพบุตรอินแปลง บ้านท่าอินแปลงต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
เรือเล็ก 20 – 25 ฝีพาย สปป. ลาว

15 เรือธิดาสว่างลาด บ้านปากทวย เมืองท่าพระบาด แขวงบลิค้าไซ สปป. ลาว
แชมป์สนามบึงกาฬ 54
16 เรือแก้วฝนหลวง บ้านหางชิง เมืองปากชัน แขวงบลิค้าไซ สปป.ลาว
17 เรือสมิงด้า บ้านน้้าเงียบ เมืองปากชัน แขวงบลิค้าไซ สปป.ลาว
18 เรือมังกรทอง บ้านท่าบก เมืองท่าพระบาด แขวงบลิค้าไซ สปป.ลาว
19 เรือกุหลาบแดง บ้านกล้วย เมืองปากชัน แขวงบลิค้าไซ สปป.ลาว
20 เรือเจ้าพ่อหงษ์ทอง บ้านนาจิก เมืองปากชัน แขวงบลิค้าไซ สปป.ลาว
21 เรือเทพมีชัย แขวงบลิค้าไซ สปป.ลาว 


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ cx]

 ใครที่คิดว่าเรื่องราว ข้อมูลการเดินทางที่เขียนที่นี่โอเค น่าสนใจ ฝาก share บอกต่อเพื่อนๆด้วยครับ ผมขออนุญาตไม่ตอบคำถามนะครับ เพราะเดินทางบ่อย คงมาตอบได้ไม่ทันใจ
 © สงวนลิขสิทธิ์ มารพิณ